Algemene voorwaarden

De beste van nederland

1. Toepasselijkheid voorwaarden

1_toepasselijkheid
 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het contract dat wij met jou overeenkomen.

 2. In het contract beschrijven we de afspraken die wij met elkaar maken. We kunnen in het contract ook afspraken maken die afwijken van deze voorwaarden. De afspraken in het contract gaan dan voor.

 3. Wijzigingen in de algemene voorwaarden zijn bindend als jij daarmee instemt.

 4. Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing

naar boven

2. Totstandkoming contract en ingangsdatum

2_totstandkoming
 1. Je hebt voor een auto gekozen, die is gevonden bij een BOVAG-autobedrijf. De auto wil je in een private lease contract gaan rijden. Wij bieden je dat contract via Helder aan.
 2. Op basis van door jou aan te leveren gegevens maken wij een conceptcontract op. Dit ontvang je samen met de algemene voorwaarden, zodat je die kan bekijken.
 3. Als de auto en ons voorstel jou aanstaan, laat je dat aan ons weten. De auto wordt dan gereserveerd en afleveringsklaar gemaakt.
 4. Op een af te spreken dag, tijdstip en locatie tekenen we het schriftelijke contract, nadat je je hebt gelegitimeerd met een geldig identiteitsbewijs. Op dat moment komt de overeenkomst tot stand. De auto kan vervolgens aan jou worden afgeleverd. In artikel 4 lees je hoe de aflevering in zijn werk gaat.
 5. Normaal gesproken vindt de aflevering direct bij contractondertekening plaats. Mocht de auto niet meteen aan jou worden afgeleverd, dan geldt de afgesproken afleverdatum als de ingangsdatum van het contract.
naar boven

3. Duur en opzegging van het contract

3_duur-opzegging
 1. In het contract leggen we de einddatum en de maximale kilometerstand vast. Het contract eindigt uiterlijk op de einddatum, maar in ieder geval zodra de maximale kilometerstand is bereikt.
 2. Je kan het contract tussentijds opzeggen. Die mogelijkheid ontstaat zodra er 8 weken zijn verstreken na de ingangsdatum van het contract.
 3. Er geldt dan een opzegtermijn van 4 weken. Dit betekent dat het contract dus minimaal 12 weken duurt.
 4. Het opzeggen mag telefonisch, elektronisch of schriftelijk gebeuren. Binnen 1 werkdag krijg je van ons een bevestiging van jouw opzegging. Die bevestiging geldt als bewijs van de opzegging. Ontvang je geen bevestiging, trek dan bij ons aan de bel!
 5. Als je de bovenstaande spelregels in acht neemt, zijn er aan jouw opzegging geen kosten verbonden.
 6. De gemaakte afspraken blijven van kracht tot het moment dat je auto hebt ingeleverd, ook als je hebt opgezegd. Het risico met betrekking tot de auto eindigt op het moment dat de auto conform afspraken in goede staat is ingeleverd.
 7. Ons doel is jou zorgeloos rijplezier te bieden, daar hoort ook bij dat we een auto kunnen terugtrekken als dat niet langer veilig of financieel verantwoord is. Ook wij hebben dan een opzegtermijn van 4 weken. Gedurende de opzegtermijn zorgen we natuurlijk dat je vervangend vervoer krijgt, zodat je kunt blijven rijden tot het contract eindigt.
naar boven

4. De aflevering

4_aflevering
 1. De aflevering van de auto vindt plaats op een nader af te spreken locatie.
 2. De aflevering van de auto gebeurt aan de hand van het ingebruiknameprotocol dat je bij het contract ontvangt. Hierin staat onder andere beschreven wat je bij je moet hebben voor de aflevering en hoe de staat van de auto samen wordt vastgelegd.
 3. Beide partijen ondertekenen tot slot een gezamenlijk ingevuld ingebruiknameformulier. Daarna kun je veilig de weg op!
naar boven

5. Eigendom, kenteken en overdraagbaarheid

5_eigendom
 1. De auto waarin je gaat rijden is niet jouw eigendom.
 2. Je mag de auto niet verhuren, vervreemden (bijvoorbeeld ruilen of verkopen), verpanden of op andere manier bezwaren (door er bijvoorbeeld een lening op af te sluiten).
 3. Op het kentekenbewijs komt zowel jouw naam als de naam van de leasemaatschappij waar jouw leasecontract is ondergebracht.
 4. Wij hebben de mogelijkheid om de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit het contract dat we met jou sluiten geheel of gedeeltelijk over te dragen aan een andere partij. Met het ondertekenen van het contract geef je ons daarvoor bij voorbaat toestemming. Wij staan ervoor in dat jij daarvan geen enkel nadeel zult ondervinden.
naar boven

6. Wie mag de auto gebruiken?

6_gebruik
 1. Als jij als klant het contract tekent, mag jij als hoofdbestuurder de auto gebruiken. Je moet dan minimaal 1 jaar in het bezit zijn van een geldig rijbewijs.
 2. Je eventuele gezinsleden die op hetzelfde adres wonen en een geldig rijbewijs hebben, mogen ook in de auto rijden.
 3. Ook je vrienden of familieleden, die in het bezit zijn van een geldig rijbewijs, mogen in de auto rijden, mits jij of je gezinsleden dan in de auto als passagier mee rijden.
 4. Personen waarvan het rijbewijs is ingevorderd, of de afgelopen 5 jaar ingevorderd is geweest, mogen niet in de Helder-auto rijden.
naar boven

7. Kilometers

7_kilometers
 1. In het contract leggen we samen vast hoeveel kilometers je op basis van het maandbedrag maximaal per jaar mag rijden. We kijken daarbij samen uitvoerig naar jouw persoonlijke situatie en voorkeuren.
 2. We willen niet dat je voor verrassingen komt te staan. Om die reden (en om ervoor te zorgen dat jouw auto tijdig onderhouden wordt zonder dat jij daar zelf op hoeft te letten), is de auto voorzien van een systeem waarmee we de kilometerstand op afstand kunnen uitlezen.
 3. Rijd je meer kilometers, dan mogen we je voor die kilometers een meerprijs per kilometer in rekening brengen. Die meerprijs is vastgelegd in het contract.
 4. Uiteraard is het aantal gereden kilometers jouw eigen verantwoordelijkheid. We zijn echter wel zo vrij om contact met je op te nemen als je het afgesproken kilometrage dreigt te overschrijden. We bekijken dan samen of een aanpassing van de afspraken gunstiger is dan het afrekenen van meerkilometers. Natuurlijk ben jij degene die daarover beslist, wij willen je daarin slechts van dienst zijn.
 5. Meerkilometers kunnen we na 1 jaar in rekening brengen en op het moment dat het contract eindigt.
 6. Als de kilometerstand op een zeker moment meer dan 150% bedraagt van wat je naar rato per maand zou rijden, dan mogen wij ook tussentijds de meerkilometers bij je in rekening te brengen. We doen dat liever niet en nemen daarom contact met je op om samen te kijken naar een voor jou gunstig alternatief.
 7. Omdat het contract vrij opzegbaar is met slechts een minimale looptijd van 12 weken, maken we bij beëindiging van het contract een berekening naar rato van de werkelijke duur van het contract. Bijvoorbeeld: wanneer je onverhoopt na 6 maanden stopt, dan rekenen we de kilometers af die meer zijn gereden dan de helft van het jaarmaximum.
 8. Als het contract is geëindigd maken we de definitieve balans op. Als bij het einde van het contract blijkt dat je naar rato toch minder dan het jaarmaximum hebt gereden, dan betalen we eventuele in rekening gebrachte meerkilometers natuurlijk weer aan je terug.
naar boven

8. Prijs

8_prijs-1
 1. Je betaalt ons maandelijks een vast bedrag, het maandbedrag. Dit maandbedrag geldt per kalendermaand. Begint jouw contract later dan de eerste dag van de maand of eindigt jouw contract eerder dan de laatste dag van de maand, dan hanteren we voor die maand een prijs naar rato van het aantal dagen in die maand.
 2. De volgende kosten zijn in het vaste maandbedrag inbegrepen:
  • De premie van de autoverzekering (zie ook artikel 15: verzekering en eigen risico).
  • Kosten voor het onderhoud volgens het door de fabrikant voorgeschreven onderhoudsschema (zie ook artikel 11: onderhoud, reparaties en banden).
  • Kosten voor reparaties die nodig zijn zodat jij veilig de weg op kan (zie ook artikel 11: onderhoud, reparaties en banden).
  • Kosten voor het vervangen van de banden, wanneer dat noodzakelijk is.
  • Kosten voor vervangend vervoer (zie ook artikel 12: vervangende auto).
  • Kosten voor de hulpdienst (zie ook artikel 13: wat te doen bij pech).
  • Vergoedingen die de overheid vraagt voor administratieve handelingen voor bijvoorbeeld het kentekenbewijs en de houderschapsbelasting.
 3. Kosten die je als rijder zelf moet betalen zijn in elk geval kosten voor:
  • Brandstof.
  • Wassen, poetsen en reinigen.
  • Stallingskosten, parkeer- en tolgelden.
  • Tussentijdse aanvullingen die nodig zijn voor koelvloeistof, ruitenwisservloeistof en motorolie.
  • Reparaties die nodig zijn omdat je zelf schade veroorzaakt hebt door nalatigheid en/of onzorgvuldigheid. Bijvoorbeeld wanneer je de verkeerde brandstof tankt of de auto beschadigt bij het monteren van een fietsendrager.
  • Boetes en (administratie)kosten die aan jou te verwijten zijn. Je vrijwaart ons van dergelijke boetes en (administratie)kosten.
naar boven

9. Prijsaanpassing

9_prijsaanpassing
 1. Als er tijdens de looptijd van het contractwijzigingen zijn in bijvoorbeeld houderschapsbelasting, verzekering, btw of door andere oorzaken die niet door Helder te beïnvloeden zijn, dan mogen wij het vaste maandbedrag aanpassen aan de gewijzigde omstandigheden. We wijzen je in dit verband op jouw mogelijkheid tot opzegging van het contract, zie artikel 3.
naar boven

10. Gebruik

10_gebruik
 1. We vinden het logisch maar noemen het toch nog even: we gaan ervan uit dat je zuinig bent op je auto. Dit betekent dat je deze alleen gebruikt waarvoor hij bedoeld is en de auto afsluit als je hem alleen laat.
 2. Je mag jouw auto alleen in particuliere hoedanigheid gebruiken, dus niet als bijvoorbeeld taxi, leswagen of wedstrijdauto. Je mag hem ook niet ‘onder’ verhuren.
 3. De auto mag alleen gebruikt worden binnen het gebied waarvoor de verzekering is afgegeven. Dit gebied omvat in elk geval Nederland en een groot deel van Europa. Het exacte gebied staat vermeld op de groene kaart.
 4. Bij jouw zorg voor de auto hoort ook het regelmatig controleren van de bandenspanning en de vloeistofniveaus. Hoe dit in zijn werk gaat en hoe vaak dit nodig is, lees je in het instructieboekje van de auto. Dit is ook in jouw eigen belang: het op peil houden van de bandenspanning is belangrijk voor de veiligheid en zorgt meestal voor een lager brandstofverbruik.
 5. Natuurlijk is een Helder-auto helder en schoon. Er mag dan ook niet in gerookt worden. Als bij inlevering blijkt dat er toch in de auto is gerookt en of dat de auto vies is en stinkt, komen de eventuele schoonmaakkosten voor jouw rekening.
 6. Regels, gebruiksvoorschriften en instructies die er zijn vanwege milieu en veiligheid, zijn er niet voor niets. Als je je hier niet aan houdt, met schade als gevolg, dan komt die schade voor jouw rekening.
 7. Wil je wijzigingen aan de auto aanbrengen, dan mag dat alleen na onze schriftelijke goedkeuring en op je eigen kosten. Bij beëindiging van het contract moet je de auto op eigen kosten weer in originele staat terugbrengen.
naar boven

11. Onderhoud, reparaties en banden

11_onderhoud
 1. Goed onderhoud leidt tot zorgeloos rijplezier en is dus zeer belangrijk. Wij staan in voor het deugdelijk onderhoud van de auto en vergoeden de daarmee gemoeide kosten, mits je de auto gebruikt conform de afspraken. Wij vergoeden de kosten voor:
  a. Onderhoud, reparatie en inspectie waarvoor wij toestemming hebben gegeven
  b. Banden die door normale slijtage aan vervanging toe zijn.
 2. Om de auto in goede conditie te houden en van tijdig onderhoud te kunnen voorzien, hebben we ook jouw medewerking nodig. De auto geeft zelf een waarschuwing als er onderhoud moet worden uitgevoerd. Er gaat dan een lampje branden We verwachten dat je zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen een week, contact met ons opneemt om een afspraak te maken. Daarnaast kunnen wij jou verzoeken om onderhoud te laten uitvoeren. Ook daar moet je dan gevolg aan te geven.
 3. We verwachten dat je eventuele meldingen en storingen meteen aan ons meldt en de aanwijzingen van de auto in acht neemt (bijvoorbeeld de melding dat je onmiddellijk moet stoppen). We verwachten ook dat je onze verzoeken en adviezen opvolgt en de auto naar het garagebedrijf brengt als wij dit zinvol vinden. Alleen samen kunnen we ervoor zorgen dat de auto in goede conditie is en blijft.
 4. Onderhoud en reparaties worden uitgevoerd door een door ons aangewezen garagebedrijf.
 5. Als je tijdens reparaties, onderhoud of inspectie geen gebruik kan maken van je auto, vindt geen restitutie van het maandbedrag plaats. Als reparaties, onderhoud of inspectie langer dan 24 uur duren, krijg je van ons wel een vervangende auto. Dit is geregeld in het volgende artikel.
 6. Als er schade ontstaat of verergert door jouw nalatigheid ten aanzien van onderhoud of reparaties, of door de wijze waarop de auto door je is gebruikt, dan kunnen we de herstelkosten bij je in rekening brengen.
naar boven

12. Vervangende auto

12_vervangendvervoer
 1. Als je auto bij de garage staat vanwege onderhoud, reparaties of inspecties krijg je van ons direct een vervangende auto als duidelijk is dat de werkzaamheden langer dan 24 uur duren. Voor het gebruik van deze vervangende auto gelden dezelfde afspraken als voor je Helder-auto.
 2. Je krijgt geen vervangende auto als de auto door jouw nalatigheid of opzet gerepareerd moet worden, of wanneer de auto door eigen schuld in beslag genomen wordt door de politie.
 3. Als je een vervangende auto krijgt, lever je deze op de afgesproken tijd in. Lukt dit niet, dan betaal je daar extra kosten voor.
naar boven

13. Wat doe je bij pech?

13_pech
 1. Als je pech hebt met je auto of betrokken bent bij een ongeval, neem dan contact op met de alarmcentrale, zorg er dan voor dat je je kenteken bij de hand hebt. Wij zorgen er dan verder voor dat je zo snel mogelijk weer mobiel bent. Kosten die gemaakt worden door andere hulpverleners, worden niet vergoed.
 2. In je contract is opgenomen dat je 24 uur per dag, 7 dagen per week recht hebt op hulp bij pech, in Nederland en een groot deel van Europa. Het exacte gebied staat vermeld op de groene kaart.
naar boven

14. Wat doe je bij schade of diefstal?

14_schade

Schade is altijd vervelend, zeker ook voor jou. We gaan er daarom ook van uit dat je er alles aan doet om schade te voorkomen of te beperken. In het volgende artikel lees je hoe we met schade en de gevolgen omgaan. Mocht er toch schade zijn, dan is het fijn als het goed en snel afgehandeld wordt. Let daarbij op een aantal dingen:

 1. Als je schade hebt met je auto, neem dan contact met ons op. Kun je de auto niet meer verplaatsen? Neem dan contact op met de alarmcentrale, zorg er dan voor dat je je kenteken bij de hand hebt. Wij zorgen er dan verder voor dat je zo snel mogelijk weer mobiel bent. Kosten die gemaakt worden door andere hulpverleners, worden niet vergoed.
 2. Als je schade hebt aan je auto, zorg dan voor een ingevuld Europees schadeformulier en neem direct contact met ons op. Wij doen er dan alles aan om de schadelast te beperken en gaan daarbij uit van jouw medewerking.
 3. Als je auto is gestolen, neem dan direct contact met ons op en doe aangifte bij de politie.
 4. Als je een of meer autosleutels verliest, neem ook dan direct contact met ons op. We verwachten dat je onze aanwijzingen dan strikt opvolgt om zo de kans op diefstal te beperken. Bij onvoldoende medewerking zullen wij eventuele schade op je verhalen.
 5. Als je schade hebt, is het belangrijk dat we weten of je nog veilig in de auto kunt doorrijden en wat de herstelkosten zijn. Daarom moet je je na schade zo snel mogelijk melden bij het schadeherstelbedrijf dat wij je doorgeven.
naar boven

15. Verzekering en eigen risico

15_verzekering
 1. Schade aan de auto nemen wij voor onze rekening, mits je je houdt aan onze afspraken (zoals die zijn vastgelegd in deze algemene voorwaarden en je contract).
 2. Voor schade aan derden is een WA-verzekering afgesloten. Deze verzekering biedt dekking voor schade aan anderen (personen of zaken), die met de auto, door van de auto afgevallen lading, of een door de auto getrokken aanhangwagen, caravan of vouwwagen, wordt veroorzaakt. Letselschade (schade aan personen) wordt vergoed tot een maximum van 5,6 miljoen euro per schadegeval. Materiële schade (schade aan zaken) wordt vergoed tot een maximum van 1,12 miljoen euro per schadegeval.
 3. We hebben ook een SVI (Schade Verzekering Inzittenden) voor je afgesloten. De toelichting op de polisvoorwaarden van die verzekering krijg je bij het aangaan van het contract.
 4. Schade aan de auto of aan (de eigendommen van) derden die is ontstaan doordat je zelf opzettelijk of roekeloos hebt gehandeld blijft voor jouw rekening en wordt dus niet door ons of de verzekering vergoed. Dat geldt ook voor schade die is veroorzaakt door een bestuurder die volgens artikel 6 geen toestemming heeft om met de auto te rijden, niet rijbevoegd is (geen geldig rijbewijs, ontzegging van de rijbevoegdheid, onder invloed van alcohol, drugs of medicijnen) of geen medewerking verleent aan een ademtest, urinetest of bloedproef.
 5. Voor iedere schade (aan de auto en WA-schade) geldt een eigen risico. Maar, ieder mens maakt fouten, vandaar dat wij bij de eerste schade die gedurende de looptijd van het contract optreedt geen eigen risico in rekening brengen. Voor de tweede schade geldt een verlaagd eigen risico. Bij de derde en daarop volgende schades geldt het volledige eigen risico. Voor schade die het directe gevolg is van natuurverschijnselen (beschadiging van de auto bijvoorbeeld door hagel, storm of overstroming) brengen we nooit eigen risico in rekening, die schades tellen dus niet mee. Verder mogen wij naar eigen inzicht bepalen of en hoe wij een schade aan de auto verhalen, wij zijn dit niet verplicht. Als we dit wel doen en het is ons gelukt de schade te verhalen, betalen we je het eventueel betaalde eigen risico uiteraard aan je terug.
naar boven

16. Betalingsverplichtingen

16_betaling
 1. Je machtigt ons voor een automatische maandelijkse afschrijving van je maandkosten. Deze maandkosten betaal je vooraf. Als er extra kosten moeten worden afgerekend dan ontvang je daarvoor een factuur met een betalingstermijn van 2 weken.
 2. Als je betaling te laat bij ons binnen is of wij kunnen niet incasseren, dan krijg je van ons een aanmaning met een betalingstermijn van 14 dagen. Mocht die termijn verstrijken, dan kunnen we aanspraak maken op incassokosten volgens het ‘Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten’. In de aanmaning zullen we je dit gespecificeerd aankondigen. Al je betalingen moeten zonder kortingen, verrekeningen of opschortingen aan ons plaatsvinden.
naar boven

17. Ontbinding

17_ontbinding
 1. Helder kan het contract tussentijds ontbinden in een aantal gevallen. Ontbinden van het contract kan alleen met een aan jou gerichte schriftelijke verklaring. Hiervoor is geen voorafgaande waarschuwing of aanmaning vereist. Helder kan het contract ontbinden als:
  • Je niet op tijd betaalt of een andere contractuele verplichting niet volledig of tijdig nakomt.
  • De auto van overheidswege wordt gevorderd, in beslag wordt genomen of verbeurd wordt verklaard (dat wil zeggen dat je hem kwijtraakt als straf of boete).
  • De auto is gestolen of verduisterd en 30 dagen nadien nog niet terug is.
  • Jijzelf surseance van betaling, faillissement of een wettelijke schuldsaneringsregeling aanvraagt of als dit ten aanzien van jou wordt uitgesproken, dan wel pogingen worden ondernomen om een buitengerechtelijke schuldsanering te bereiken, of wanneer je onder curatele wordt gesteld.
  • Je in het buitenland gaat wonen en niet (tijdig) zelf gebruik hebt gemaakt van jouw opzegmogelijkheid.
  • Je overlijdt.
  • Er wijzigingen in jouw (privé)omstandigheden zijn, waardoor wij aanmerkelijk meer risico lopen en/of die de normale afwikkeling van het contract kunnen belemmeren.
  • Je herhaaldelijk regels en voorschriften overtreedt voortvloeiende uit de Wegenverkeerswet.
 2. In het geval van beëindiging of ontbinding van het contract dien je de auto direct in te leveren. Ook kan Helder de auto per direct weer tot zich nemen ongeacht de locatie van het voertuig. Je bent dan verplicht om alle medewerking daaraan te verlenen. Verder mag Helder ook alle resterende maandelijkse termijnen, inclusief de eindafrekening direct opeisen.
 3. Bij ontbinding van het contract door ons kunnen we daarnaast aanspraak maken op een direct opeisbare boete van € 1.000,-.
 4. Als de ontbinding het gevolg is van diefstal of total loss dan ben je alleen een boete verschuldigd als de wet of verzekering(svoorwaarden) dit bepalen dan wel wanneer dit een gevolg is van jouw handelen in strijd met de afspraken en deze voorwaarden.
 5. Als we het contract ontbinden in verband met jouw overlijden ben je uiteraard geen boete verschuldigd.
 6. Tot slot ben je verplicht Helder direct schriftelijk te informeren over een eventuele adresverandering en van alle feiten en gebeurtenissen die van invloed kunnen zijn op de uitvoering van deze overeenkomst.
naar boven

18. Inname van de auto en eindafrekening

18_inname
 1. De auto moet door jou worden ingeleverd op de dag dat het contract eindigt.
 2. We hanteren een zogenaamd innameprotocol. Dit document ontvang je bij het contract. In dit protocol staat onder andere beschreven hoe de inname plaatsvindt, wat je moet meenemen en hoe we omgaan met de staat van de auto bij inname.
 3. De auto wordt in goede staat aan jou ter beschikking gesteld. Als je de auto weer inlevert, moet de auto ook weer in goede staat zijn. Eventuele kosten die hiervoor door jouzelf, derden en/of ons gemaakt moeten worden, zijn voor jouw rekening.
 4. Is er onverhoopt schade dan wikkelen we die schade af zoals beschreven in artikel 15.
 5. Eigen aangebrachte zaken neem je gewoon weer in, zorg er dan wel voor dat er geen sporen achterblijven.
 6. Als je de auto inlevert, dan willen we graag je handtekening voor teruggave op ons innameformulier, vanaf dat moment zijn alle risico’s rondom de auto weer voor onze rekening.
naar boven

19. Aansprakelijkheid en vrijwaring

19_aansprakelijkheid
 1. Helder is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgschade, behalve als er sprake is van opzet of grove schuld van onze kant, of door ons ingeschakelde derden zoals bijvoorbeeld het autobedrijf dat jouw auto levert. Met gevolgschade bedoelen we trouwens dat je bijvoorbeeld door autopech te laat op een sollicitatiegesprek aankomt en daardoor misschien de baan bent misgelopen. Het mislopen van die baan is dan de gevolgschade.
 2. Je vrijwaart Helder, de leasemaatschappij, de leverancier van de auto, en hun werknemers en ondergeschikten voor alle vorderingen en aanspraken van derden, zoals vergoeding van kosten of schade, betaling van boetes etc., voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik van het voertuig.
naar boven

20. Hoofdelijkheid

20_hoofdelijkheid

Mocht je het contract samen met iemand anders sluiten, dan is ieder van jullie hoofdelijk aansprakelijk met betrekking tot de verplichtingen die uit het contract voortvloeien. Dit betekent dat elk van jullie voor de gehele schuld of schade is aan te spreken.

naar boven

21. Jouw persoonsgegevens en privacy

21_persoonsgegevens

Helder verwerkt jouw persoonsgegevens, die nodig zijn om je contract te kunnen uitvoeren of in geval van een gerechtvaardigd belang (zoals bijvoorbeeld beschreven bij sub 3), in een beveiligde database. We delen deze gegevens met:

 1. Het autobedrijf dat je auto zal leveren.
 2. Bovemij Financieringsmaatschappij waar we je contract onderbrengen.
 3. Economic Data Resourses bv en/of daaraan gelieerde bedrijven, die daarmee kredietcontroles uitvoeren.
naar boven

22. Tot slot

22_totslot

Heb je klachten of suggesties? Bespreek dit dan met je Car Coach. Je kunt ons ook benaderen via:

Helder
T.a.v. klantenservice
Postbus 7110
6503 GP Nijmegen

(024) 751 22 25
hallo@helder.nl

We wensen je veel zorgeloos rijplezier toe!

naar boven